Print Pagina Click here to print this page
 
  Artikel   1 - Algemeen 

 
  Artikel   2 - Geldigheid  

 
  Artikel   3 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

 
  Artikel   4 - Uitvoering van opdrachten 

 
  Artikel   5 - Uitvoering van simultaantolkopdrachten 

 
  Artikel   6 - Geheimhouding  

 
  Artikel   7 - Termijn en tijdstip van levering

 
  Artikel   8 - Honorarium en betaling 

 
  Artikel   9 - Reclames en Geschillen 

 
  Artikel 10 - Aansprakelijkheid: vrijwaring  

 
  Artikel 11 - Ontbinding 

 
  Artikel 12 - Annuleringen 

 
  Artikel 13 - Overmacht 

 
  Artikel 14 - Auteursrechten 

 
  Artikel 15 - Bemiddeling 

 
  Artikel 16 - Concurrentiebeding  

 
  Artikel 17 - Vast dienstverband  

 
  Artikel 18 - Toepasselijk recht 

 

Artikel 1 - Algemeen

   
 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Business Interpreters (hierna: BI)
en de opdrachtgever en/of medewerker, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of medewerker tenzij BI met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.
Onder "opdrachtgever" wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, die gebruik maakt van - of gedetailleerde informatie heeft gevraagd over - de bemiddeling van BI dan wel BI opdracht heeft gegeven tot het verrichten van bepaalde "taalwerkzaamheden", waaronder wordt verstaan het vertalen, schrijven, herschrijven, corrigeren of redigeren van teksten, alsmede andere werkzaamheden op taalgebied zoals tolken, doceren en dergelijke.
Onder "medewerker(s) " wordt verstaan de tolken, vertalers en/of andere personen, die door bemiddeling van BI in contact zijn gebracht met de (mogelijke) opdrachtgever.

   
Artikel 2 - Geldigheid
   
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, prijsopgaven, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de opdrachtgever resp. medewerker(s), die hiermede niet zijn aanvaard en schriftelijk zijn verworpen.

   
Artikel 3 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
   
3.1  Alle aanbiedingen en prijsopgaven van BI zijn vrijblijvend.
3.2  De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding
door de opdrachtgever of medewerker van de offerte of opdrachtbevestiging van BI of - indien geen offerte is uitgebracht -
door schriftelijke bevestiging van BI van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien BI voor de offerte de volledige tekst niet heeft kunnen inzien kan BI echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen.
3.3  Als opdrachtgever van BI mag beschouwd worden degene die de opdracht aan BI heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan BI zijn verstrekt.
   
Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten
   
4.1  BI is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2  Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.3  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft BI het
recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. BI zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
   
Artikel 5 - Uitvoering van simultaantolkopdrachten
   
5.1  Tolken zullen zich naar eer en geweten inspannen om hun vakkennis
en bekwaamheid volledig ter beschikking van de opdrachtgever te stellen ten einde een optimaal resultaat in het tolkwerk te bereiken.
5.2  Het schriftelijk vertalen van teksten behoort niet tot de taken van
een tolk; deze blijven dientengevolge beperkt tot het vertolken van
het gesproken woord en omvatten alleen die bezigheden die expliciet genoemd worden in het contract. De tolk is gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht.
5.3  Ten behoeve van de technische en terminologische voorbereiding
zal de opdrachtgever er zorg voor dragen dat simultaantolken ruimschoots van tevoren een complete set documentatiemateriaal
ter beschikking krijgen in elk van de werktalen van een conferentie, vergadering of andere bijeenkomst waar vertolking gewenst is, en
wel zo vroeg mogelijk, maar niet later dan 10 dagen voor de aanvang van genoemde bijeenkomst.
5.4  Als tijdens de conferentie, vergadering of andere bijeenkomst waar vertolking gewenst is een tekst hardop voorgelezen moet worden,
dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de tolken van tevoren een kopie hiervan ontvangen (zie vorige paragraaf). De opdrachtgever dient de spreker te waarschuwen dat de leessnelheid voor een tekst die vertolkt moet worden niet hoger mag zijn dan 100 woorden per minuut (3 minuten per dubbel intergelinieerde, getypte pagina). De tolk is niet verplicht om geschreven verklaringen te vertolken als hij of zij de tekst van de verklaring niet tijdig ontvangen heeft en deze heeft kunnen bestuderen. Indien tijdens een
vergadering films vertoond worden, zal er geen vertolking verzorgd worden van
het geluidsspoor, behalve wanneer het geluid direct wordt overgedragen naar de koptelefoons van de tolken, en wanneer het script van tevoren aan de tolken is overhandigd en het commentaar
op normale snelheid wordt uitgesproken.
5.5  Een tolkdag duurt normaal gesproken niet langer dan 8 uur en wordt onderbroken door tenminste één pauze van minimaal 60 minuten. Vergoeding voor eventuele overuren kan overeengekomen worden.
5.6  Ter aanvulling van het tolkenteam mag geen gebruik worden gemaakt van personen die geen deel uitmaken van het team. Dezen zullen ook geen gebruik mogen maken van de simultaantolkapparatuur zonder voorafgaande toestemming van de teamleider. De werkverdeling onder de leden van het team wordt bepaald door de tolken zelf.
5.7  De diensten van een tolk worden uitsluitend aangeboden ten behoeve van de directe en onmiddellijke gebruikmaking door de aanwezige deelnemers; het is niet toegestaan opnamen te maken, noch door de aanwezige deelnemers noch door derden, zonder voorafgaande toestemming van BI en de tolken, die hiervoor een vergoeding kunnen vragen.
   
Artikel 6 - Geheimhouding
   
6.1  BI zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie
strikt vertrouwelijk behandelen. BI zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. BI is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kunnen maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
6.2  Alle gegevens betreffende BI dienen door de opdrachtgever en de medewerker(s) als vertrouwelijk beschouwd te worden.
   
Artikel 7 - Termijn en tijdstip van levering
   
7.1  De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. BI is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
7.2  Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.
7.3  Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt opgezegd op een tijdstip waarop BI reeds werkzaamheden heeft verricht, is door de opdrachtgever een naar omstandigheden te bepalen schadeloosstelling verschuldigd, tenzij de opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken om redenen welke aan BI niet kunnen worden toegerekend. In dat geval heeft BI recht op het overeengekomen honorarium of het honorarium dat redelijkerwijs bij uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever verschuldigd zou zijn.
7.4  Indien een opdracht na aanvaarding door BI naar de mening van BI door de opdrachtgever zodanig wordt gewijzigd dat BI deze opdracht naar redelijkheid niet zou hebben aanvaard, behoudt BI het recht zich terug te trekken van de opdracht. In dat geval heeft BI recht op (een evenredig deel van) het overeengekomen honorarium dat redelijkerwijs bij volledige uitvoering van de opdracht door opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest, overeenkomstig de tot op dat moment door BI verrichte werkzaamheden.
7.5  De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van overhandiging dan wel verzending per gewone of elektronische post, telefax, koerier, modem e.d.
   
Artikel 8 - Honorarium en betaling
   
8.1  Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden wordt BI voor haar taalactiviteiten gehonoreerd op basis van een woord- dan wel uurtarief. Dit woord- dan wel uurtarief wordt op aanvraag aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
8.2  Indien de uitvoering van de werkzaamheden dit vereist en dit van tevoren schriftelijk of mondeling door BI bekend is gemaakt, heeft BI
het recht om voor werkzaamheden welke buiten de normale werkweek moeten worden verricht of noodzakelijkerwijs ten koste van ander gepland werk aan de opdracht moeten worden besteed een prioriteitstoeslag van 50% (werkdagen) dan wel 100% (zater - en zondagen, officiële feestdagen en nachtwerk) boven het in rekening
te brengen honorarium te heffen.
8.3  BI kan tevens, naast een honorarium, ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
8.4  Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
8.5  Declaraties dienen uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling
in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag 2% rente per maand verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
8.6  Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste 5.000,- Euro van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van 150,- Euro.
8.7  Het is de opdrachtgever verboden betalingen wegens verrichte werkzaamheden rechtstreeks aan de medewerker(s) te verrichten, behalve wanneer BI hiertoe van te voren schriftelijk een expliciet verzoek heeft ingediend.
8.8  Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen
voor rekening van de opdrachtgever.
   
Artikel 9 - Reclames en Geschillen
   
9.1  De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig
mogelijk aan BI kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan BI te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
9.2  Indien de klacht gegrond is, zal BI het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien BI redelijkerwijs niet aan
het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
9.3  Indien opdrachtgever en vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door partijen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (hierna: NGTV). Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het geschillenreglement van het NGTV.
9.4  Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.
   
Artikel 10 - Aansprakelijkheid: vrijwaring
   
10.1  BI en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de schade,
welke de opdrachtgever lijdt ten gevolge van vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten.
BI is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, gevolgschade en gederfde winst.
De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk
aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht,
met een maximum van 1000 Euro.
10.2  Indien de opdrachtgever tengevolge van tardief of, anders dan
bedoeld in art. 10.1, slecht verzorgd werk van BI schade lijdt, is de opdrachtgever gerechtigd tot vergoeding van de door opdrachtgever geleden schade, niet zijnde gevolgschade, met een maximum van 500 Euro. Geen schadevergoeding is door BI verschuldigd indien de
tardieve levering het gevolg is van overmacht en voorts van elke
andere omstandigheid die door BI niet kan worden voorkomen, waaronder in ieder geval ziekte mede is begrepen.
10.3  Dubbelzinnigheid van de te vertalen teksten of een weergave, mondeling of schriftelijk naar eer en geweten van de medewerker(s) gedaan, anders bedoeld door opdrachtgever, ontheft de
medewerker(s) en BI van iedere aansprakelijkheid.
10.4  De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling/vertolking bepaalde risico's voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
10.5  BI is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde manuscripten, documenten, informatie of informatiedragers.
BI is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van
het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
10.6  De verzending van materiaal geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
10.7  De opdrachtgever is verplicht BI te vrijwaren voor alle aanspraken
van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid
van BI bestaat.
10.8  Zoekgeraakte apparatuur, zoals microfoons, infra-rood stralers, ontvangers, hoofdtelefoons e.d., komen voor rekening van de opdrachtgever tegen de vervangingswaarde.
10.9  >Schade aan BI toegebracht door grove nalatigheid of wanprestatie door de medewerker(s), zal door BI worden verhaald op de
betreffende medewerker(s).
   
Artikel 11 - Ontbinding
   
11.1  BI is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
11.2  Indien BI door omstandigheden die niet voor haar rekening komen
niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval
doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer,
oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege,
of andere omstandigheden waarop BI geen invloed kan uitoefenen.
   
Artikel 12 - Annuleringen
       
12.1  Indien de overeenkomst mondeling of schriftelijk aangegaan wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, dan zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
     Diensten tolken en medewerkers:
    a.  50% van het overeengekomen totaalbedrag als BI minder
dan 2 maanden voor aanvang van de opdracht schriftelijk in kennis is gesteld van de annulering.
    b.  75% van het overeengekomen totaalbedrag als BI minder
dan 1 maand voor aanvang van de opdracht schriftelijk in kennis is gesteld van de annulering.
    c.  100% van het overeengekomen totaalbedrag als BI minder dan 2 weken voor aanvang van de opdracht schriftelijk in kennis is gesteld van de annulering.
     Overigen:
    a.  100% van het tarief voor contracten tussen BI en derden die betrekking hebben op de overeenkomst tussen de opdrachtgever van BI en BI.
   
Artikel 13 - Overmacht
   
13.1  Indien in geval van overmacht de medewerker(s) niet in staat is/zijn zijn/haar/hun, opdracht uit te voeren kunnen noch BI noch de medewerker(s) hier aansprakelijk voor gesteld worden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog, oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, werkstakingen, brand, stremming vervoer, sabotage, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevergd.
13.2  De financiële verplichtingen van de opdrachtgever blijven onveranderd, ook wanneer fysieke omstandigheden (stakingen, kapingen, omleidingen of vertragingen, politieke, civiele en militaire onrust enz.) verhinderen dat (een deel van) het contract uitgevoerd wordt. Mocht
het voorkomen dat door dit soort omstandigheden een tolk of medewerker langer dan de contractperiode in een plaats, die niet
zijn of haar verblijfplaats is, moet verblijven, dan heeft hij of zij het
recht om een schadevergoeding uitbetaald te krijgen die overeenkomt met het in het contract genoemde dagtarief en onkostenvergoeding.
   
Artikel 14 - Auteursrechten
   
14.1  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen,
behoudt BI het auteursrecht op door BI vervaardigde taalwerkzaamheden.
14.2  De opdrachtgever vrijwaart BI tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
   
Artikel 15 - Bemiddeling
   
  De bevestiging van BI betekent in principe een werkovereenkomst tussen de opdrachtgever en de medewerker(s).
Het betekent geen dienstbetrekking voor één der partijen.
De medewerker(s) dragen zelf zorg voor betalingen van belastingen en premies. De medewerker(s), die door bemiddeling van BI voor de opdrachtgever zullen werken, verrichten deze werkzaamheden voor het risico van de opdrachtgever.
Schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door de medewerker(s) zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever.
   
Artikel 16 - Concurrentiebeding
   
  De opdrachtgever zal zich gedurende een periode van 5 jaar onthouden van het geven van opdrachten rechtstreeks aan een vroegere medewerker van BI, gerekend vanaf het moment dat de betreffende medewerker door bemiddeling van BI met de opdrachtgever in contact is gebracht, of
na beëindiging van een (ad hoc) samenwerking. Indien de opdrachtgever binnen de genoemde termijn wordt benaderd door een vroegere medewerker, door bemiddeling van BI hem bekend, verplicht hij zich deze medewerker naar BI te verwijzen.
In geval van overtreding van de in dit artikel genoemde
bepalingen zal de opdrachtgever een boete verschuldigd zijn van Euro 1000,00 per overtreding, vermeerderd met Euro 1000,00
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd
ons recht om volledige schadevergoeding te vorderen. Voor de medewerker(s) in de zin als hiervoor bedoeld, geldt in omgekeerde richting hetzelfde
   
Artikel 17 - Vast dienstverband
   
  Indien gedurende de in artikel 16 gestelde periode de opdrachtgever of de medewerker een vast dienstverband wenst aan te gaan met respectievelijk een medewerker of een opdrachtgever, zal BI, na een schriftelijk verzoek van een der partijen, ontheffing verlenen van artikel 16 indien de verzoeker een bemiddelingsfee vergoedt van 20% van het tussen partijen afgesproken bruto jaarsalaris. Wanneer beide partijen het verzoek tot BI richten, zullen zij elk 10% van het bruto jaarsalaris aan bemiddelingsfee vergoeden.
   
Artikel 18 - Toepasselijk recht
   
18.1  Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en BI is
Nederlands recht van toepassing.
18.2  Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen
aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.