ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BUSINESS INTERPRETERS

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Business Interpreters (hierna: BI) en de opdrachtgever en/of medewerker, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of medewerker tenzij BI met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, die gebruik maakt van – of gedetailleerde informatie heeft gevraagd over – de bemiddeling van BI dan wel BI opdracht heeft gegeven tot het verrichten van bepaalde “taalwerkzaamheden”, waaronder wordt verstaan het vertalen, schrijven, herschrijven, corrigeren of redigeren van teksten, alsmede andere werkzaamheden op taalgebied zoals tolken, doceren en dergelijke. Onder “medewerker(s) ” wordt verstaan de tolken, vertalers en/of andere personen, die door bemiddeling van BI in contact zijn gebracht met de (mogelijke) opdrachtgever.
Artikel 2 – Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, prijsopgaven, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de opdrachtgever resp. medewerker(s), die hiermede niet zijn aanvaard en schriftelijk zijn verworpen.

Artikel 3 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
3.1Alle aanbiedingen en prijsopgaven van BI zijn vrijblijvend.
3.2De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever of medewerker van de offerte of opdrachtbevestiging van BI of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van BI van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien BI voor de offerte de volledige tekst niet heeft kunnen inzien kan BI echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen.
3.3Als opdrachtgever van BI mag beschouwd worden degene die de opdracht aan BI heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan BI zijn verstrekt.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten
4.1BI is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.3Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft BI het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. BI zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

Artikel 5 – Uitvoering van simultaantolkopdrachten

5.1
Tolken zullen zich naar eer en geweten inspannen om hun vakkennis en bekwaamheid volledig ter beschikking van de opdrachtgever te stellen ten einde een optimaal resultaat in het tolkwerk te bereiken.
5.2Het schriftelijk vertalen van teksten behoort niet tot de taken van een tolk; deze blijven dientengevolge beperkt tot het vertolken van het gesproken woord en omvatten alleen die bezigheden die expliciet genoemd worden in het contract. De tolk is gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht.
5.3Ten behoeve van de technische en terminologische voorbereiding zal de opdrachtgever er zorg voor dragen dat simultaantolken ruimschoots van tevoren een complete set documentatiemateriaal ter beschikking krijgen in elk van de werktalen van een conferentie, vergadering of andere bijeenkomst waar vertolking gewenst is, en wel zo vroeg mogelijk, maar niet later dan 10 dagen voor de aanvang van genoemde bijeenkomst.
5.4Als tijdens de conferentie, vergadering of andere bijeenkomst waar vertolking gewenst is een tekst hardop voorgelezen moet worden, dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de tolken van tevoren een kopie hiervan ontvangen (zie vorige paragraaf). De opdrachtgever dient de spreker te waarschuwen dat de leessnelheid voor een tekst die vertolkt moet worden niet hoger mag zijn dan 100 woorden per minuut (3 minuten per dubbel intergelinieerde, getypte pagina). De tolk is niet verplicht om geschreven verklaringen te vertolken als hij of zij de tekst van de verklaring niet tijdig ontvangen heeft en deze heeft kunnen bestuderen. Indien tijdens een vergadering films vertoond worden, zal er geen vertolking verzorgd worden van het geluidsspoor, behalve wanneer het geluid direct wordt overgedragen naar de koptelefoons van de tolken, en wanneer het script van tevoren aan de tolken is overhandigd en het commentaar op normale snelheid wordt uitgesproken.
5.5Een tolkdag duurt normaal gesproken niet langer dan 8 uur en wordt onderbroken door tenminste één pauze van minimaal 60 minuten. Vergoeding voor eventuele overuren kan overeengekomen worden.
5.6Ter aanvulling van het tolkenteam mag geen gebruik worden gemaakt van personen die geen deel uitmaken van het team. Dezen zullen ook geen gebruik mogen maken van de simultaantolkapparatuur zonder voorafgaande toestemming van de teamleider. De werkverdeling onder de leden van het team wordt bepaald door de tolken zelf.
5.7De diensten van een tolk worden uitsluitend aangeboden ten behoeve van de directe en onmiddellijke gebruikmaking door de aanwezige deelnemers; het is niet toegestaan opnamen te maken, noch door de aanwezige deelnemers noch door derden, zonder voorafgaande toestemming van BI en de tolken, die hiervoor een vergoeding kunnen vragen.

Artikel 6 – Geheimhouding
6.1BI zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. BI zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. BI is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kunnen maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
6.2Alle gegevens betreffende BI dienen door de opdrachtgever en de medewerker(s) als vertrouwelijk beschouwd te worden.

Artikel 7 – Termijn en tijdstip van levering
7.1De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. BI is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
7.2Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.
7.3Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt opgezegd op een tijdstip waarop BI reeds werkzaamheden heeft verricht, is door de opdrachtgever een naar omstandigheden te bepalen schadeloosstelling verschuldigd, tenzij de opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken om redenen welke aan BI niet kunnen worden toegerekend. In dat geval heeft BI recht op het overeengekomen honorarium of het honorarium dat redelijkerwijs bij uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever verschuldigd zou zijn.
7.4Indien een opdracht na aanvaarding door BI naar de mening van BI door de opdrachtgever zodanig wordt gewijzigd dat BI deze opdracht naar redelijkheid niet zou hebben aanvaard, behoudt BI het recht zich terug te trekken van de opdracht. In dat geval heeft BI recht op (een evenredig deel van) het overeengekomen honorarium dat redelijkerwijs bij volledige uitvoering van de opdracht door opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest, overeenkomstig de tot op dat moment door BI verrichte werkzaamheden.
7.5De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van overhandiging dan wel verzending per gewone of elektronische post, telefax, koerier, modem e.d.

Artikel 8 – Honorarium en betaling
8.1Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden wordt BI voor haar taalactiviteiten gehonoreerd op basis van een woord- dan wel uurtarief. Dit woord- dan wel uurtarief wordt op aanvraag aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
8.2Indien de uitvoering van de werkzaamheden dit vereist en dit van tevoren schriftelijk of mondeling door BI bekend is gemaakt, heeft BI het recht om voor werkzaamheden welke buiten de normale werkweek moeten worden verricht of noodzakelijkerwijs ten koste van ander gepland werk aan de opdracht moeten worden besteed een prioriteitstoeslag van 50% (werkdagen) dan wel 100% (zater – en zondagen, officiële feestdagen en nachtwerk) boven het in rekening te brengen honorarium te heffen.
8.3BI kan tevens, naast een honorarium, ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
8.4Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
8.5Declaraties dienen uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag 2% rente per maand verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
8.6Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste 5.000,- Euro van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van 150,- Euro.
8.7Het is de opdrachtgever verboden betalingen wegens verrichte werkzaamheden rechtstreeks aan de medewerker(s) te verrichten, behalve wanneer BI hiertoe van te voren schriftelijk een expliciet verzoek heeft ingediend.
8.8Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 – Reclames en Geschillen
9.1De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan BI kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan BI te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
9.2Indien de klacht gegrond is, zal BI het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien BI redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
9.3Indien opdrachtgever en vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door partijen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (hierna: NGTV). Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het geschillenreglement van het NGTV.
9.4Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring
10.1BI en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de schade, welke de opdrachtgever lijdt ten gevolge van vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten. BI is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, gevolgschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht, met een maximum van 1000 Euro.
10.2Indien de opdrachtgever tengevolge van tardief of, anders dan bedoeld in art. 10.1, slecht verzorgd werk van BI schade lijdt, is de opdrachtgever gerechtigd tot vergoeding van de door opdrachtgever geleden schade, niet zijnde gevolgschade, met een maximum van 500 Euro. Geen schadevergoeding is door BI verschuldigd indien de tardieve levering het gevolg is van overmacht en voorts van elke andere omstandigheid die door BI niet kan worden voorkomen, waaronder in ieder geval ziekte mede is begrepen.
10.3Dubbelzinnigheid van de te vertalen teksten of een weergave, mondeling of schriftelijk naar eer en geweten van de medewerker(s) gedaan, anders bedoeld door opdrachtgever, ontheft de medewerker(s) en BI van iedere aansprakelijkheid.
10.4De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling/vertolking bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
10.5BI is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde manuscripten, documenten, informatie of informatiedragers. BI is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
10.6De verzending van materiaal geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
10.7De opdrachtgever is verplicht BI te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van BI bestaat.
10.8Zoekgeraakte apparatuur, zoals microfoons, infra-rood stralers, ontvangers, hoofdtelefoons e.d., komen voor rekening van de opdrachtgever tegen de vervangingswaarde.
10.9Schade aan BI toegebracht door grove nalatigheid of wanprestatie door de medewerker(s), zal door BI worden verhaald op de betreffende medewerker(s).

Artikel 11 – Ontbinding
11.1BI is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
11.2Indien BI door omstandigheden die niet voor haar rekening komen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop BI geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 12 – Annuleringen


12.1
Indien de overeenkomst mondeling of schriftelijk aangegaan wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, dan zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing: I. Diensten tolken en medewerkers: a) 50% van het overeengekomen totaalbedrag als BI minder dan 2 maanden voor aanvang van de opdracht schriftelijk in kennis is gesteld van de annulering. b) 75% van het overeengekomen totaalbedrag als BI minder dan 1 maand voor aanvang van de opdracht schriftelijk in kennis is gesteld van de annulering. c) 100% van het overeengekomen totaalbedrag als BI minder dan 2 weken voor aanvang van de opdracht schriftelijk in kennis is gesteld van de annulering.
II. Overigen a) 100% van het tarief voor contracten tussen BI en derden die betrekking hebben op de overeenkomst tussen de opdrachtgever van BI en BI.
Artikel 13 – Overmacht
13.1Indien in geval van overmacht de medewerker(s) niet in staat is/zijn zijn/haar/hun, opdracht uit te voeren kunnen noch BI noch de medewerker(s) hier aansprakelijk voor gesteld worden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog, oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, werkstakingen, brand, stremming vervoer, sabotage, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevergd.
13.2De financiële verplichtingen van de opdrachtgeverblijven onveranderd, ook wanneer fysieke omstandigheden (stakingen, kapingen, omleidingen of vertragingen, politieke, civiele en militaire onrust enz.) verhinderen dat (een deel van) het contract uitgevoerd wordt. Mocht het voorkomen dat door dit soort omstandigheden een tolk of medewerker langer dan de contractperiode in een plaats, die niet zijn of haar verblijfplaats is, moet verblijven, dan heeft hij of zij het recht om een schadevergoeding uitbetaald te krijgen die overeenkomt met het in het contract genoemde dagtarief en onkostenvergoeding.

Artikel 14 – Auteursrechten
14.1Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt BI het auteursrecht op door BI vervaardigde taalwerkzaamheden.
14.2De opdrachtgever vrijwaart BI tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 – Bemiddeling
De bevestiging van BI betekent in principe een werkovereenkomst tussen de opdrachtgever en de medewerker(s). Het betekent geen dienstbetrekking voor één der partijen. De medewerker(s) dragen zelf zorg voor betalingen van belastingen en premies. De medewerker(s), die door bemiddeling van BI voor de opdrachtgever zullen werken, verrichten deze werkzaamheden voor het risico van de opdrachtgever. Schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door de medewerker(s) zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever.
Artikel 16 – Relatiebeding
De opdrachtgever zal zich gedurende een periode van 5 jaar onthouden van het geven van opdrachten rechtstreeks aan een vroegere medewerker van BI, gerekend vanaf het moment dat de betreffende medewerker door bemiddeling van BI met de opdrachtgever in contact is gebracht, of na beëindiging van een (ad hoc) samenwerking. Indien de opdrachtgever binnen de genoemde termijn wordt benaderd door een vroegere medewerker, door bemiddeling van BI hem bekend, verplicht hij zich deze medewerker naar BI te verwijzen. In geval van overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen zal de opdrachtgever een boete verschuldigd zijn van Euro 1000,00 per overtreding, vermeerderd met Euro 1000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding te vorderen. Voor de medewerker(s) in de zin als hiervoor bedoeld, geldt in omgekeerde richting hetzelfde

Artikel 17 – Vast dienstverband
Indien gedurende de in artikel 16 gestelde periode de opdrachtgever of de medewerker een vast dienstverband wenst aan te gaan met respectievelijk een medewerker of een opdrachtgever, zal BI, na een schriftelijk verzoek van een der partijen, ontheffing verlenen van artikel 16 indien de verzoeker een bemiddelingsfee vergoedt van 20% van het tussen partijen afgesproken bruto jaarsalaris. Wanneer beide partijen het verzoek tot BI richten, zullen zij elk 10% van het bruto jaarsalaris aan bemiddelingsfee vergoeden.

Artikel 18 – Toepasselijk recht
18.1Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en BI is Nederlands recht van toepassing.
18.2Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.