Business Interpreters is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Privacy en beveiliging van persoonsgegevens is voor tolk- en vertaalbureau Business Interpreters cruciaal. Ons worden immers uiterst confidentiële stukken en data toevertrouwd.

Gegevensbeveiliging is daarom een topprioriteit voor ons en we innoveren voortdurend de processen en systemen om onze klanten en de aan ons toevertrouwde documenten en gegevens te beschermen.

Contactgegevens:
https://businessinterpreters.com
Buiten Dommersstraat 38
1013 HW Amsterdam


Persoonsgegevens die wij verwerken

Business Interpreters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van enkele persoonsgegevens die wij verwerken op basis van opdrachten en aanvragen of als u op andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het opvragen van een offerte via het formulier op onze website:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of in te vertalen documenten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
In de context van het uitvoeren van opdrachten en aanvragen verwerkt Business Interpreters mogelijk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, in de zin van artikel 9(1) AVG. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over een strafrechtelijk verleden in een rechterlijke uitspraak, of gegevens over iemands gezondheid in een medisch document.
Het verwerken van dergelijke bijzondere persoonsgegevens zal enkel plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming, conform artikel 9(2) sub a AVG.

Business Interpreters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitbrengen van een offerte
– Het afhandelen van uw betaling
– Ten behoeve van de communicatie, bijvoorbeeld het verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om een overeenkomst uit te voeren en onze diensten bij u af te leveren
– Business Interpreters verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, denk bijvoorbeeld aan gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Business Interpreters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Administratiegegevens waar een wettelijke bewaarplicht op rust, zoals facturen, worden bewaard voor 7 jaar.
– Andere persoonsgegevens bewaren wij zolang dit nodig en nuttig is voor een goede afwikkeling van een opdracht en/of zolang de zakelijke relatie met de opdrachtgever dit ingeeft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Business Interpreters zal bij de verwerking van en omgang met uw persoonlijke gegevens altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, en deze gegevens nooit verkopen, leasen of verhuren. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Business Interpreters blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Business Interpreters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Business Interpreters en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Business Interpreters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Business Interpreters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Zo gebruikt onze website altijd encryptie, door middel van Transport Layer Security (TLS), de opvolger van SSL. Dit kunt u verifiëren door, linksboven naast de adresbalk, op het slotje te drukken. Verder werken wij uitsluitend in een beveiligde omgeving, waarbij een betrouwbare VPN-provider wordt gebruikt voor het versleutelen van al het internetverkeer, met daarbij een goede virusscanner. Onze mailprovider (Proton Mail) is gevestigd in Zwitserland en gebruikt “zero-access” versleuteling. Hierdoor heeft zelfs de e-mailprovider geen toegang tot de inhoud van de e-mails en zijn de versleutelde e-mails beschermd door strenge Zwitserse privacywetgeving. Als u zelf ook gebruikt maakt van Proton Mail, dan worden alle e-mails automatisch zelfs end-to-end versleuteld. Mocht u een andere e-mailprovider hebben, dan is het ook mogelijk om ons een end-to-end versleutelde e-mail te sturen, bijvoorbeeld met PGP. Aan ons toevertrouwde gegevens en documenten worden nooit naar een cloud provider geüpload, en worden lokaal, goed beveiligd, opgeslagen voor zo lang dit nodig is.
Als u desalniettemin de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via